آموزشی - موسسه حسابرسی دش و همکاران

آموزشی

فهرست کتب و مقالات:

1- مقایسه استانداردهای حسابداری ایران با استانداردهای بین المللی

2- ترجمه IFRS1

3- مروری بر موارد اصلاح شده قانون مالیات های مستقیم

4- عوامل مالی تعیین‌کننده منابع نقدی و سطح نگهداشت وجه نقد

5-  What internal auditors need to know

6- چارچوب یک پارچه مدیریت ریسک – جلد اول

7- چارچوب یک پارچه مدیریت ریسک – جلد دوم

8- آنچه حسابرسان باید بدانند – بند پ ماده 17 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور

9- آنچه حسابرسان باید بدانند – آیین نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور و اصلاحیه های آن

10- مجموعه مقالات واکاوی قانون مالیات های مستقیم           “جدید”

11- استانداردها و اندازه گیری سرمایه بانک ها (توافقنامه بال 2)

12-  ابزارهای سیاست پولی در ایران

13-  قانون اصلاح ماده (241) لایحه قانونی – اصلاح قسمتی از قانون تجارت

14-دستورالعمل ناظر بر وضعیت باز ارزی موسسات اعتباری

15-موارد تفاهم‌نامه‌ی وزیر دارایی و رییس کل بانک مرکزی در خصوص صورت‌های مالی بانک‌ها و مؤسسات مالی ـ اعتباری

16-  دستور العمل طبقه بندی، محاسبه ذخیره و حذف مطالبات اعتباری

17- استانداردها و اندازه گیری سرمایه بانک ها (توافقنامه بال 2)ترجمه بخش چهارم 

18- بخشنامه تجدید ارزیابی دارایی شرکت ها ابلاغ شد.

19-نمونه هایی برای بکارگیری استانداردIAASB 540   لینک مطلب

20-گزارشگری مالی و افشا در شرایط شیوع کروناویروس   لینک مطلب

21-پرسش و پاسخ شناسایی و برآورد ریسک های تحریف “با اهمیت IAASB “ منتشر کرد  لینک مطلب

22-دستورالعمل حسابداری اعتبار اسنادی داخلی-ریالی  لینک مطلب

23-انتشار دستورالعمل های حسابرسی  لینک مطلب

24-نمونه گزارش توجیهی افزایش سرمایه مبتنی بر اصلاحیه قانون تجارت مصوب 1347/12/24