بيانيه ماموريت - موسسه حسابرسی دش و همکاران

بيانيه ماموريت

مؤسسه حسابرسی دش و همکاران (حسابداران رسمی)، در اردیبهشت ماه سال 1358 با هدف اعتبار دهی به صورت های مالی بنگاه های اقتصادی به واسطه گزارشگری مالی، و لذا برآورده نمودن بخشی از نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان از صورت های مالی (اعم از سرمایه گذاران، اعتباردهندگان، نهادهای دولتی و مدیران و .... ) تأسیس گردیده است.

این نقش ، مؤسسه را بر آن داشته است که ضمن ارایه خدمات، با کیفیت مورد قبول مراجع ناظر، متکی به اصول و ضوابط حرفه ای به ویژه استانداردهای حسابرسی، از متدولوژی ، دانش فنی و دارایی های معنوی پر ارزش در امر خدمات حسابرسی و اطمینان بخشی، مشاوره مالی و مالیاتی و مدیریت برخوردار باشد.