شركای مؤسسه - موسسه حسابرسی دش و همکاران

شركای مؤسسه

بهروز دارش

سید حسین عرب زاده

میلتن ایوان کریمیان

رییس هیأت مدیره

مدیر ع امل و نایب رییس هیأت مدیره

منوچهر انوری زاده نائینی

سعید ربیعی

علی اسلامی گنزق
عضو هیأت مدیره