مقررات - موسسه حسابرسی دش و همکاران

مقررات

مصوبه ابزار مالی اوراق اجاره (صکوک) آیین نامه های      اجرایی  قانون  مالیات های مستقیم مصوبه ابزار مالی قراردادهای آتی و مقررات مربوط به معاملات قرارداد آتی

مقررات صادرات و واردات دستورالعمل ثبت، نگهداری و گزارش دهی اسناد، ... سازمان بورس و اوراق بهادار

دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان

دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان - بورس اوراق بهادار تهران

دستورالعمل الزامات کفایت سرمایۀ نهادهای مالی - سازمان بورس و اوراق بهادار

قانون مالیات های مستقیم آیین نامه خرید، نگهداری و عرضه سهام خزانه

آیین نامه اجرایی ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور

دستورالعمل صندوق تضمين تسويه معاملات بورس اوراق بهادار و فرابورس

دستورالعمل خرید اعتباری اوراق‌ بهادار در بورس و فرابورس

دستورالعمل کنترل های داخلی ناشران  پذیرفته شده در بورس اوراق  بهادار  و فرابورس

دستورالعمل حداقل الزامات مدیریت ریسک نقدینگی مؤسسات اعتباری سقف نرخ کارمزدها و خدمات در بازار سرمایه ایران

آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم