منوچهر انوری زاده نائینی - موسسه حسابرسی دش و همکاران

منوچهر انوری زاده نائینی

مشخصات :

نام و نام خانوادگي:

منوچهر انوری زاده نائینی

تاريخ تولد:

1320

محل تولد:

یزد

تحصيلات :

فوق ليسانس اقتصاد سنجي از دانشگاه تهران 1350

ليسانس اقتصاد از دانشگاه تهران 1346

تجربيات حرفه اي :

شريك و مدیر مؤسسه حسابرسي دش وهمكاران (1388-تاکنون)
مدیر مؤسسه حسابرسي دش وهمكاران (1388-1377)
عضوهيأت مديره ومعاون مالي واداري توزيع برق غرب تهران و  استان تهران (1377-1370)

مديرامورمالي و ذيحساب برق تهران (1370-1358)

كارشناس مسئول اعتبارات و سرپرست اداره كل نظارت(مالي) صنعت برق (1358-1346)

عضويت در انجمن هاي حرفه اي :

1- عضو جامعه حسابداران رسمي (سال 1380)

2- عضو انجمن حسابداران خبره ايران حسابدار مستقل

ايمیل : m.anvarizadeh@dashiacpa.com