گزارشات حسابرسی - موسسه حسابرسی دش و همکاران

گزارشات حسابرسی

امروزه ، فعالان اقتصادی ، به ویژه شرکت های پذیرفته شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، ملزم به رعایت کلیه قوانین جاری موضوعه و مقررات دستگاه های ناظر و نیز محدودیت ها و چارچوب های تعریف شده حسب مورد و در نهایت انعکاس رویدادهای مالی مربوط به نحو بایست، در دفاتر حسابداری می باشند.

مسئولیت خطیر حسابرسان در این ارتباط ، اعتباردهی به اطلاعات منتشره نامبردگان طی صورت های مالی منتشره خود بوده ، که این امر در چگونگی نوشتار نامبردگان در گزارش حسابرسی صادره تبلور پیدا می کند.

در جهت تحریر گزارش حسابرسی خوب و پر محتوی، داشتن گزارش های حسابرسی، صادره توسط دیگر مؤسسات حسابرسی همکار ، در کنار، همچون یک مرجع، لازم دیده شد.

به منظور تأمین نیاز یاد شده، گزارش های صادره توسط حسابرسان و بازرسان قانونی طی سال های 1380 تا پایان 1395 برای شرکت های پذیرفته شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، در دو گروه و به تفکیک نوع اظهارنظر / نتیجه گیری حسابرسان و به ترتیب اسامی مؤسسات حسابرسی صادر کننده گزارش های حسابرسی، در اختیار کاربران گذاشته می شود.

بدیهی است اطلاعات حاضر، جستجوگران را در دستیابی به گزارش های اشاره شده و هرگونه مبانی لازم آن گزارشات که در سامانه Codal سازمان بورس و اوراق بهادار در دسترس همگان است، بسیار یاری رسان خواهد بود.

گزارشات حسابرسی صادره توسط مؤسسات حسابرسی با بند نظریه:

مقبول (تعدیل نشده)        

مشروط                               

مردود                                 

عدم اظهارنظر                  

متفاوت                               

گزارشات بررسی اجمالی صادره توسط مؤسسات حسابرسی با بند نتیجه گیری :

نتیجه گیری                       

مشروط                              

مردود                                

عدم امکان نتیجه گیری   

متفاوت