ابلاغ آیین ­نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم - موسسه حسابرسی دش و همکاران

ابلاغ آیین ­نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم

شماره: 200/98/86

تاریخ: 1398/09/24

بخشنامه

86

98

219

م

مخاطبان/ ذینفعان

 امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

موضوع

ابلاغ آیین ­نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31

به پیوست آیین­ نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات مصوب 1394/04/31 که به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی طی شماره 180718 مورخ 1398/09/13 رسیده است جهت اجرای مفاد آن ابلاغ می شود.

امیدعلی پارسا

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

تاریخ اجرا:

حسب مفاد آیین ­نامه

مدت اجرا:--

مرجع ناظر:

دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ:

فیزیکی/سیستمی

لینک مطلب

پیوست (ابلاغ آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31)