خدمات حسابداری - موسسه حسابرسی دش و همکاران

خدمات حسابداری

در عصرحاضر، صورت های مالی محور اطلاعات مالی مورد نیاز سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان و دیگر مراحل تصمیم گیری اقتصادی همچون وزارت اموراقتصادی دارایی، سازمان تامین اجتماعی،سازمان بورس و اوراق بهادار بوده که این امر، کیفیت مطلوب صورت های مالی و لذا اتکای این صورت ها به استانداردهای حسابداری را ایجاب می نماید. شرایط یاد شده، اشراف حسابداران را به استانداردهای حسابداری طلب می کند، که در این زمینه واحد های خدمات حسابداری موسسات حسابرسی، حسب درخواست بنگاه های تجاری یاری رسان می باشند.