خدمات مديريتی - موسسه حسابرسی دش و همکاران

خدمات مديريتی

رقابت فعالان اقتصادی، در سطح ملی، منطقه ای و جهانی برای بقا و تداوم فعالیت از یک سو و تسخیر بازارهای داخلی و خارجی از دیگر سو، به روز رسانی پیش فرض های ذهنی مدیران را طلب می کند.

در این راستا، نقش مدیران و مشاوران موّلد فکر و نوآوری، برجسته و قابل تأمل است.

مدیریت منابع مالی و انسانی، اشراف بر امکانات و محدودیت های هرفعالیت اقتصادی در سطح کشوری و بین المللی، پوشش هرگونه مخاطرات متوجه فعالیت بنگاه در حال حاضر و البته در آیندۀ قابل پیش بینی، از مؤلفه هایی به شمار می آیند که استفاده تمام و کمال از کلیه اهرم ها ازجمله حضور مشاوران فرهیخته،آگاه، مجرب و متبحر، با توان تحلیل شرایط حاکم (و قابل انتظار) بر فعالیت های اقتصادی بنگاه های مالی، تولیدی، تجاری و .... را ایجاب می نماید.