طراحی سيستم - موسسه حسابرسی دش و همکاران

طراحی سيستم

سيستم هاي حوزه حسابداري مالي(FM)

 • حسابداري عمومي (FA)
 • حسابداري دريافت و پرداخت (TR)
 • حسابداري دارايي هاي ثابت (FA)
 • حسابداري انبارها
 • حسابداري فروش
 • حسابداري تداركات /خريد
 • حسابداري حقوق و دستمزد
 • حسابداري سرمايه گذاري

سيستم هاي حوزه حسابداري صنعتي(CA)

 • سيستم هزينه يابي (بهاي تمام شده)

سيستم هاي حوزه مديريت مالي(FM)

 • تجزيه وتحليل نسبت هاي مالي
 • برنامه ريزي سود
 • پيش بيني ، برنامه ريزي و كنترل مالي

سيستم هاي حوزه حسابداري مديريت(MA)

 • تجزيه و تحليل بهاي تمام شده
 • بودجه عملياتي

سيستم هاي حوزه مديريت سرمايه گذاري(IM)

 • ارزيابي ريسك
 • تعيين قيمت پايه سهام