قانون افزايش سرمايه شركتهاي پذيرفته شده در بورس تهران يا فرابورس ايران از طريق صرف سهام با سلب حق تقدم - موسسه حسابرسی دش و همکاران