درباره چالش های حسابرسان بانک ها/علی اکبر میرعمادی - موسسه حسابرسی دش و همکاران