مصوبه در خصوص نحوه توزیع سود قابل تقسیم شرکت های سرمایه پذیر سهام عدالت - موسسه حسابرسی دش و همکاران

مصوبه در خصوص نحوه توزیع سود قابل تقسیم شرکت های سرمایه پذیر سهام عدالت

ماده واحده: مقرر گرديد؛ "سود قابل تقسيم شركت‌هاي سرمايه‌پذير سهام عدالت (شامل 36 شركت بورسي و فرابورسي) متعلق به تمامي مشمولين سهام عدالت اعم از مستقيم و غيرمستقيم از محل سود تقسيمي در مجامع عمومي عادي ساليانه آنها كه در سال 99 برگزار شده است توسط شركت سپرده‌گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه دريافت و تجميع شده و به نحو زير بين مشمولين سهام عدالت توزيع مي‌شود. بديهي است به شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني در اين سال از اين محل هيچ‌گونه وجهي پرداخت نخواهد شد و آن شركت‌ها نمي‌توانند از محل سود سهام شركت‌هاي سرمايه‌پذير درآمد شناسايي و ثبت نمايند و درصورت دريافت وجه از شركت‌هاي سرمايه‌پذير مكلف‌اند نسبت به عودت و پرداخت آن به حساب اعلامي شركت سپرده‌گذاري مركزي اقدام نمايند.
الف) سود سهام دارندگان سهام شركت‌هاي سرمايه‌پذير كه روش مستقيم سهامداري را انتخاب كرده و در تاريخ برگزاري مجمع هر شركت، مالكيت سهام خود را حفظ كرده باشند توسط شركت سپرده‌گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه تجميع شده و به تناسب سهام هر يك از آنها در روز برگزاري مجمع حداقل در دو مرحله كه تاريخ آن از سوي سازمان بورس و اوراق بهادار تعيين و اعلام مي‌گردد به سهامداران شركت‌هاي يادشده پرداخت خواهد شد.
ب) به مشمولين سهام عدالت كه روش غيرمستقيم را انتخاب كرده‌اند، سود شركت‌هاي سرمايه‌پذير در صورتي پرداخت مي‌شود كه سهام خود را تا تاريخ 1399/12/25 همچنان به فروش نرسانده و مالكيت آن را در اختيار داشته باشند. بديهي است سود سهام سهامداران شركت مزبور به نسبت ميزان سهام آنها در شركت تعلق گرفته و درصورت فروش سهام از سوي مشمولين سود سهام نيز به خريداري تعلق خواهد گرفت كه در تاريخ 1399/12/25 سهامدار باشد."روش توزيع سود نيز مشابه بند (الف) خواهد بود.

لینک مطلب